Pozasądowe rozpatrywanie sporów

Informacje na temat składania i rozpatrywania reklamacji oraz pozasądowego rozpatrywania sporów z Cardina Sp. z o.o. („Cardina”).

Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Cardinę, w tym w zakresie dotyczących praw i obowiązków Klientów wynikających z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Reklamacje rozpatruje Cardina.Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie odpowiednio Klienta (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail),
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacja może być złożona:

 • w formie pisemnej – doręczenie na adres: Cardina sp. z o.o., ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa,
 • w formie ustnej – telefonicznie za pośrednictwem Infolinii,
 • w drodze poczty elektronicznej – na adres e-mail: reklamacje@cardina.pl,
 • osobiście – w siedzibie Cardiny.

Czas rozpatrywania reklamacji:

 • Cardina dochowa wszelkich starań aby udzielić odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin może być przedłużony do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, o czym Klient zostanie stosownie poinformowany.

Po złożeniu reklamacji przez Klienta, Cardina rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi:

 • w formie pisemnej – pocztą na adres podany odpowiednio przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym,
 • w drodze poczty elektronicznej – na adres e-mail podany odpowiednio przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym – wyłącznie na wyraźny wniosek o przesłanie odpowiedzi tą drogą.

Dodatkowe informacje na temat pozasądowego rozpatrywania sporów

 • Właściwym dla Cardiny organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. Właściwym dla Cardiny organem nadzoru w zakresie ochrony praw konsumenta jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Klient może wnieść skargę do Komisji Nadzoru Finansowego na działanie Cardiny. Uprawnienie takie przysługuje również osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którym odmówiono świadczenia usług płatniczych oraz organizacjom konsumenckim. Skargę można złożyć w sposób określony na stronie internetowej KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/Ochrona_klienta_na_rynku_uslug_finansowych/KNF
 • Klient może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 • Cardina zawsze dąży do ugodowego rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów. W razie wystąpienia takiego sporu (np. w razie niezadowolenia Klienta lub Upoważnionego ze sposobu rozstrzygnięcia przez Cardinę reklamacji) odpowiednio Klientowi przysługuje prawo korzystania z metod pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś: (i) mediacji, (ii) arbitrażu, (iii) działalności komisji skargowych. Szczegółowe informacje dotyczące metod pozasądowego rozstrzygania sporów dostępne są na stronie internetowej UOKiK pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, pod numerem telefonu Punktu kontaktowego UOKiK: 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej –przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl.
 • Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Cardiną jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl, pod numerem telefonu: 22 333 73 25, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@rf.gov.pl.
 • Klient, będący konsumentem, ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu, usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji może zawierać Umowa o Kartę Kredytową oraz Regulamin, stanowiący jej załącznik.