Ład Korporacyjny

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH


§ 1
Zarząd CARDINA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), oświadcza, że Spółka przyjęła do stosowania dokument zat. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku, dalej jako: „Zasady”) z uwzględnieniem:
 • wyłączenia z zakresu stosowania rozdziału 9 Zasad dotyczącego zarządzania aktywami na ryzyko klienta, z uwagi na to, że Spółka nie prowadzi działalności w tym zakresie,
 • § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 Zasad z uwagi na to, że w Spółce osobą odpowiedzialną za wykonywanie funkcji audytu oraz zapewniania zgodności jest Inspektor ds. Jakości, co uzasadnione jest dostosowaniem stopnia rozbudowania struktury organizacyjnej do skali prowadzonej przez Spółkę działalności.

 • § 2
  Zasady określone w § 19 ust. 4 oraz § 24 Spółka stosuje w taki sposób, że dąży do tego, by każdorazowo w składzie Rady Nadzorczej była przynajmniej jedna osoba władająca językiem polskim oraz do tego by zapewnić w niej odpowiedni udział osób, które wykazują się niezbędnym doświadczeniem i znajomością rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu instytucji nadzorowanej na polskim rynku finansowym.
  Z uwagi na zagraniczne pochodzenie niektórych członków Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają w formie dwujęzycznej (polskiej i angielskiej), co przy uwzględnieniu występowania w składzie Rady Nadzorczej przynajmniej jednej osoby władającej językiem polskim w zupełności wystarcza do prawidłowego wykonywania funkcji organu nadzoru.

  § 3
  Spółka częściowo odstępuje także od Zasady wyrażonej w § 22 ust. 1 Zasad rezygnując z wymogu spełniania kryterium niezależności przez jednego z Członków Rady Nadzorczej - Thomasa Neckmara będącego jednocześnie większościowym udziałowcem Spółki.
  Wybór jednego z Członków Rady Nadzorczej Thomasa Neckmara został dokonany na podstawie kryterium posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności, które potwierdzają kompetencje niezbędne do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania.