Klauzula informacyjna

Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Cardina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”)


TytułInformacja
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych jest Cardina sp. z o.o.


Dane kontaktowe: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, adres e-mail: info@cardina.pl, strona internetowa: www.cardina.pl, telefon: 22 100 32 23


Cardina sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail iod@cardina.pl lub pisemnie na adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach głównych:


a) w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania– na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO oraz ustawy o kredycie konsumenckim,
b) w celu rozpatrzenia wniosku kredytowego, przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
c) w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym obowiązku identyfikacyjnego wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązku rozpatrzenia reklamacji wynikającego z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, oraz obowiązków ciążących na Administratorze w związku ze świadczeniem usług płatniczych wynikających z ustawy o usługach płatniczych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
d) w celu marketingu Cardina sp. z o.o., w tym do celów profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe ponieważ posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. możliwość prowadzenia własnego marketingu;
e) w celu marketingu bezpośredniego, Cardina sp. z o. o. przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO; w przypadku braku zgody Cardina sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Klienta w tym celu;
f) w celu przekazywania informacji handlowych Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, w przypadku braku zgody Cardina sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Klienta w tym celu;
g) w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – Cardina sp. z o.o. przetwarza dane osobowe ponieważ posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. możliwość dochodzenia roszczeń od Klienta.

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCHCardina sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Klienta podczas składania wniosku o wydanie karty i udzielenie limitu kredytowego oraz zawarcia i wykonania umowy.

Cardina sp. z o.o. zbiera również dane cyfrowe Klienta podczas procesu wnioskowania o udzielenie limitu kredytowego takie jak adres IP, dane dotyczące sesji i komputera. Dane osobowe Klienta mogą być również pozyskiwane od podmiotów trzecich takich jak biura informacji gospodarczych oraz podmioty należące do Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz z publicznie dostępnych źródeł (np. CEiDG).

RODZAJ DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie:

a) dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, kraj urodzenia, płeć, obywatelstwo; branżę, źródło dochodu, dane pracodawcy;
b) dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;
c) dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania,
d) wizerunek utrwalony w formie kopii obejmującej dokument tożsamości,
e) informacje pozyskane z rachunku bankowego z wykorzystaniem serwisu Kontomatik Sp. z o.o.,
f) informacje pozyskane z biur informacji gospodarczych i od Uczestników Platformy Wymiany Informacji pożyczkowej, których lista dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/  


ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj.:

a) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,
b) Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2
c) Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
d) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
e) Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/,
f) Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT - 08128 Wilno,
g) Kontomatik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa

Cardina sp. z o.o. może również przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na jej zlecenie np. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo – płacone, podatkowe, audytorskie, agencjom marketingowym, podmiotom profesjonalnie zajmującym się przetwarzaniem danych w celu weryfikacji zdolności kredytowej, podmiotom współpracującym z Cardina sp. z o. o. – na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami przez Cardina sp. z o.o.

Wskazane podmioty przetwarzają dane osobowe tylko na rzecz i polecenie Cardina sp. z o.o., z zachowaniem wszelkich wymogów i standardów ochrony danych osobowych.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJPani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIEPana/ Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych; wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku to jest zarówno w przypadku wydania pozytywnej decyzji kredytowej, jak również w przypadku odmowy ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Cardina sp. z o. o. o otrzymanie stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska.

Pana/ Pani mogą dane być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania w celu dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ocena obejmować może dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach przekazanych przez Panią/ Pana przy zawarciu umowy lub złożenia zlecenia przeprowadzenia transakcji. Dokonanie oceny może skutkować automatycznym zakwalifikowaniem do grupy ryzyka, w tym do grupy nieakceptowalnego ryzyka zagrożonej automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji gospodarczej albo niewykonaniem transakcji.
Administrator może również przetwarzać Pani/ Pana dane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania a jeśli wynikiem oceny jest podjęcie o nie przyznaniu kredytu– przez okres 3 lat od zebrania danych;
b) dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;
c) dla celów realizacji umowy o kartę kredytową przez okres trwania umowy;
d) dla celów prowadzenia komunikacji handlowej drogą elektroniczną do czasu cofnięcia przez Panią/Pana stosownej zgody;
e) dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
f) dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń - do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń;
g) do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
h) dla celów wykrywania nadużyć́ i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;

W przypadkach pozyskania przez Cardina sp. z o.o. danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty - okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania lub odwołania zgody.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCHPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia tych danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli wyraził/-a Pan/Pani zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, na przykład poprzez wysłanie maila na adres iod@cardina.pl

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Może Pani/Pan również przesłać te dane innemu Administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCHPodanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy o kartę kredytową (z wyłączeniem przetwarzania w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, które jest dobrowolne).